چطوری انسانها میتوانند خودشان را درمحیط عوض کنند، اگرآنها تن بکاری دهند که خداوند میخواهد، اصلاحات مذهبی آنرا نشان میدهد. زیرا در 500 سال پیش در تاریخ 31.10.1517 تغییراتی توسط یک شخص راهب بنام دکتر مارتین لوتر در آلمان و اروپا انجام میگیرد.

در اصل او میخواست فقط روی این موضوع بحث و گفتگو کند، چه چیزی در کلیسا باید تغییر یابد. ولی این بحث و گفتگو اثر بیشتری گذاشت، بیشتر از آنچیزی که او انتظار داشت: عقاید اوبصورتی نقش بست که تا امروزانسانها ازآن بهره مند شده اند. و این در یک کلیسای جدید تشکیل شده است. برای بخاطر آوردن این واقعه، در تاریخ 31.10.2017، یکروز بنام اصلاحات مذهبی، در آلمان تعطیل رسمی به ثبت رسیده است.

گرفتاری مارتین لوتر در کلیسا

مارتین لوتردر آن زمان ایستادگی میکرد که انسان گناه را با بخشش از طریق پرداخت پول در کلیسا خریداری نماید. این بنام آمرزش است. این تخیل را مارتین لوتر یک حماقت خواند، زیرا او در ایمان زندگی اش با این موضوع زیاد جنگیده بود، که او این را بتواند قانون خداوند بداند. بی تفاوت نبود، چه چیزی او انجام داد و چطوراو خودش در مقابل زور ایستادگی کرد. او توانست خودش از راه کوشش راه حل گناه را پیدا کند.

راه حل این مشگل را او از طریق انجیل نامه پولس به رومیان در فصل پنجم: „بنابراین چون ازراه ایمان در حضور خداوند نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که بوسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرارگردید، بهره مند هستیم“. این بدان معنی است، که انسان فقط میتواند از طریق ایمان به خدا زندگی جاودان داشته باشد، اگرعیسی مسیح خودش از خدای پدر ازما حمایت میکند. برای مارتین لوتراین روشن بود: عیسی مسیح برای تمام گناهان ما به صلیب کشیده شد، چیزیکه انسان آنرا از خداوند جدا کرده بود.

بکشانیم و به او ایمان بیاوریم، که او به ما این بخشش را عنایت فرماید – و همینطور ایمان داشته باشیم. پایه و اساس آن در انجیل آمده است، در آن ما عیسی را بتوانیم از طریق خواندن انجیل بشناسیم. این بنام „پروتستان“ نامیده شده – پیغام خوب. شناخت مارتین لوتر در جهت رهائی انسانها بنابراین از طریق دورهم جمع شدن: تنها انجیل، تنها بوسیله ایمان، تنها بوسیله رحمت خداوند، تنها عیسی مسیح.

انجیل در زبان آلمانی

مارتین لوتر بمنظور اینکه همه انجیل را بتوانند بخوانند و آنرا بفهمند، آنرا به زبان آلمانی ترجمه کرد. حتی انجیل آلمانی مختلفی به زبان آلمانی، ولی استفاده کردن آن قبلا تقریبا فقط به زبان لاتین بوده است. همچنین مراسم عبادتی دستجمعی به زبان لاتین بوده، که فقط تعداد معدودی از انسانها آنرا میفهمیدند. مارتین لوتر آنرا مهم دانست، که انسانها بتوانند خودشان انجیل را بخوانند و بفهمند. چه چیزی خداوند از آنها میخواهد.

بوسیله او ترجمه انجیل امکان آنرا داشت: هر کسی میتواند خودش در مورد انجیل قضاوت و در مورد عیسی مسیح و انجیل اظهار نظر دهد، کلمات خداوندی را به زبان خودش بخواند و بداند که آن چیست. غیراز این مارتین لوتر انجیل را با تاثیر به زبان آلمانی پیشرفته تر نمود.

تاثیرات اصلاحات مذهبی

با تغییرات زمینه اصلی ایمان مسیحی به انجام رسید و آن کشف گردید.
غیراز این، راه را در آلمان هموار ساخت، بطوریکه ما امروز آنرا میشناسیم: انسانها بهمدیگر اطلاع رسانی میکنند و نظرات خود را با همدیگر به مشورت میگذارند. همچنین آگاهی یافتن در مورد زمینه اصلی اعتقادات مذهبی تغییراتی بوجود می آورد. به اینصورت که تبادل نظرهای آزاد همگانی امکان پذیر خواهد بود. در ضمن همچنین گفته میشود در دیگر ادیان روی این مطلب بحث و گفتگو میشود، که نوع اصلاحات در آن روشنگر میگردد. بطوریکه اندیشه و تعمق در آن صورت میگیرد، آیا انسان بوسیله کتابهای مقدس بطوریکه ترجمه شده اند، که آدم خودش با هر یک از مومنین مسیحی بتواند نظرخواهی کند و نظر دهد.

در مدت اصلاحات، خودش یک کلیسای جدید بوجود می آورد. در صورتیکه مارتین لوتر واقعا درصدد اینکار نبود. بطوریکه اینکار باعث شد در آلمان دو کلیسای بزرگ بوجود بیایند: کاتولیک و پروتستان. و همچنین در اینجا در این مدت 500 سال اتفاقاتی رخ میدهد. زیرا که همچنین کلیسای پروتستان در این مدت قرنها با احتیاج مبرمی ظهور میکند. بصورتیکه کلیسای آزاد پروتستان و همچنین جامعه گروه کلیسای آزاد بوجود می آید. از اینرو امروزه کلیسای گوناگون در آلمان بوجود آمده است.

تقریبا نصف جمعیت منتقدین مذهبی در آلمان پروتستان هستند، و نصف بقیه کاتولیک. همچنین در اروپا این تغییرات مذهبی تاثیر گذار بوده است، بطوریکه کشورهای شمال اروپائی، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک این اصلاحات را پذیرفته اند.

هالووین

در روز 31.10، روز اصلاحات است، دراین وقفه زمانی همینطور یک جشن دیگری برپا مینمایند: بنام هالووین. ریشه آنروز از آمریکا صورت گرفته است، ولی ریشه اصلی آن متضاد اصلاحات میباشد. در حالیکه آنرا مارتین لوتر قرار داده بود، که انسانها زندگی جدیدی را بعنوان هدیه بدست آورند، هالووین در باره ارواح تاریک است. همچنین داخل یک کدو حلوائی را خالی و تزئین و با یک شمع آنرا روشن نمایند، بطوریکه بچه ها با لباسهای متعدد و مجلل به درهای منازل میروند و درها را میکوبند، که مردم تناقلات و شیرینی به آنها بدهند. همچنین در خیلی از مدارس و کودکستانها این مراسم روز اصلاحات هالووین را جشن میگیرند.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!