Sprache waehlen

እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም

እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም
Foto: William Perugini, 123rf.de

Feel free to share it

ከመይ ትዉዕሉ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሰሰናዩ ንምነየልኩም።
እንቋዕ ናብ ጀርመን ብደሓን መጻእኩም። እንቋዕ ናብዛ ናይ ኢንተርነት ዌብ-ሳይት ድማ ብደሓን መጻእኩም። እዚ ሒዝናልኩም ዘለና ሓበሬታ ኣብ ጀርመን ናብራ ኣብ ጀርመን ከመይ እዩ ዝሕብር እዩ።

ንጀርመናውያን መዓልታዊ ዝኾነ ነገር ንዓኹም ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ

ፍሉጥ እዩ ነገራት ከምቲ ዝተጸበኹምዎም ኣይጸንሑኹምን። ኣብ ጀርመን ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ቅዲ ህይወት ሒዞም ይነብሩ። ስለዚ ድማ ዓዲ ጀርመን ፍልይ ዝበለ ናብራ ኣለዎ። ከምኡ ድማ ገለ ገለ ኣገደስቲ መሰረታዉያን ክንፈልጦም ዘለዉና ነገራት ኣለዉ።

ስርዓት መሰረት ናይ ነጻነት እዩ

ጀርመን ምናልባት ሓዳሽ ገዛኻ ክትከዉን ትኽእል እያ። እምበኣርከስ ንሕና ድማ ከመይ ጌርካ ምስ እዚ ናይ ጀርመን ሕብረተሰብ ከምእትኽል ዝሕብሩ ሓበሬታታት ክንህበካ ንፈቱ። ንጀርመናዉያን ቅዲናብራኦምን መዓልታዊ ሂወቶምን ዝድህስስ ንዓኻ ድማ ክትርድኦም ይሕግዝ እዩ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ሒዝናልካ ኣለና።

ክርስትያናዊ ባህሊ ኣብ ጀርመን ሕብረተሰብ

እምበኣር በቲ ሕግታት ክንጅምር። ኣብ ጀርመን በብዓይነቱ ሕግታትን ስርዓታትን ኣሎ፣ እምበኣር ከመይ ዝበለ ሕግታት ምዃኑ መታን ክትፈልጥዎን ብእኡ ክትመላለሱን ንሕብረኩምን ነተባብዓኩምን። እዚ ሕግታት እዚ ንህይወትና ጥዑምን ቀሊልን ይገብሮ፣ ናጽነት ዝመልኦ ይህወት ምዕባለን ድማ ይህበና፣ ናብራና ድማ ኣዝዩ ብሉጽ ይኸዉን፣ ምስ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝተፈላለየ ዓይነት ሕልምታትን ድማ ብሓባር ትርጉም ዘለዎ ህይወት ንነብር።

ርክብ ምስ ጀርመናውያን ምግባር ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ክትከውን ይሕግዘካ

ኣብ ጀርመን ምስ መጻእካ ኩሎም ቤተሰብካን ኣዕሩኽትኻን ምናልባት ኣብ ርሑቕ ሃገር ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፣ ሓድሽ ርክባትን ምሕዝነትን ምግባር ድማ ቅሊል ኣይኮነን። ንሕና ግን ምስ ጀርመናዉያን ኮነ ምስ ዝኾነ ካልእ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ክፉት ኮንካ ክትቀርብን ሰባት ክትላለን ነተባብዓካ። እዚ ንሕና ንቅርበልካ ዘለና ሓበሬታ ብፍታዉና ብነጻ ዝኾነ ክፍሊት ዘይብሉ እዩ ምኽንያቱ ንስኻ ከም ሰብ መጠን ክቡር ስለ ዝኾንካ ንመጻኢ ድማ ብኣካል ክንላለየካ ኣዚና ንደሊ። እምበኣር ሕጂ ደጊምና ነተባብዓኩም ናብ ዉሽጢ ናይ ጀርመን ባህልን ኣገባብን ክትርድኡ። ከምኡ ድማ ቀልጢፍኩም ቋንቋ ጀርመን ክትመሃሩ ንዓዲ ጀርመን ድማ ብዝበለጸ ክትፈልጥዋ። ኣብዛ ናትና ዌብ-ሳይት Deutschland-Begleiter.de ድማ ብዙሕ ግዚያዊ ዝኾነ ሓበሬታት ትረክብ ኢኻ።

Download

You can download this article in your language as a pdf-file: