عرضه

اینجا فهرستی از اشخاص مربوط به ارگانها و یا کلیساهای نزدیک محل زندگی خود قرار دارد که شما را در آغاز زندگی در کشور آلمان حمایت و یاری می‌دهند. این خدمات عبارتند از همراهی و کمک در هنگام ملاقات در ادارات و کارهای پزشکی و یا تهیهٔ پوشاک و لباس و غیره ... می‌باشند. همچنین، عرضهٔ و ارائهٔ برنامه‌های ورزشی و مشاوره و کمک روحی و موضوعات شخصی موجود می‌باشد. از این طریق شما قادر می‌باشید که خدمات و ارائهٔ کمک نظیر درس و کلاس زبان و ملاقات و ایجاد ارتباط با اشخاص دیگر را جستجو نمایید و اطلاعات کسب نمایید.

لطفن آدرس، کدپستی و یا شهر خود را در فرم ذیل وارد نمایید تا اینکه ارگان و یا کلیسای ثبت شده در نزدیک محل خود را بیابید.

شناخت و یافتن محل زندگی به طَور خودکار و اتوماتیک
Extended search

Filter by services:

عرضهٔ یاری رسانیها در سراسر کشور آلمان
یاری در وضعیت اضطراری (در شرایط خطر و خشونت و .....)
اطلاعات اساسی در زبانهای مختلف
اینجا انتخاب نمایید

عرضه یاری رسانیهای موجود در سراسر آلمان

در رابطه با خشونت و جرایم
شماره تلفن پلیس 110
آتش سوزی و حریق، خطر جانی، شرایط اورژانسی و اضطراری جانی
شماره تلفن اورژانسی و اضطراری 112
خشونت و جرایمی که انگیزههای دینی و اعتقادی دارند
مرکز مسیحیان خاورمیانهٔ آلمان:
zocd.de
tel. 089 309040 210
ثبت و ضبط حوادث و رخدادها - Open Doors:
tel. 6195 6767 255
اطلاعات و دادهها از ادارهٔ کشوری مهاجرت و پناهندگی
bamf.de/DE/Infothek/infothek-node.html
نگارش رایگان متون مسیحی به زبانهای مختلف
Orientierung: M:
medienangebot.orientierung-m.de
tel. 0231 586949 70
Distribution cards, christian postcards in refugee languages
VisioM:
deutschland-begleiter.de/bestellen
tel. 06403 776 716 0

    Ihr Browser ist stark veraltet

    Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!